Werken in ateliers!

Een school blijft een school, dus ook bij ons staat het lesprogramma vaak in het teken van lezen, schrijven, rekenen en begrijpend lezen. Maar regelmatig gaat het er ook anders aan toe.

 

Marco Polo is een ´gewone basisschool' waar gewerkt wordt volgens het Reggio Emilia concept.

Wat betekent dat in de praktijk?

  • Uitgangspunt is dat kinderen vele talenten hebben. Daarom stimuleren we dat onze leerlingen hun eigen talenten ontdekken en verder ontwikkelen. De leerlingen leren van leeftijdsgenoten en van leerkrachten in een inspirerende en uitdagende omgeving.
  • De vakken taal, lezen en rekenen worden aangeboden middels gerenommeerde methodes die voldoen aan de voor het basisonderwijs gestelde kerndoelen. Deze methodes worden op een gestructureerde en gedifferentieerde manier aangeboden. Wereldoriëntatie wordt zoveel mogelijk op een divergente manier aangeboden: er wordt  aangesloten bij de belevingwereld van de leerlingen en er worden creatieve verwerkingsopdrachten gebruikt.
  • We werken met 4 jaarthema´s. Elk thema wordt interactief, schoolbreed geopend. Daarna wordt er in de klassen gebrainstormd en wordt gezamenlijk een woordweb gemaakt. Dit woordweb is vertrekpunt voor het onderzoek dat de kinderen gaan verrichten. Tijdens elk thema werken de leerlingen aan hun eigen onderzoeksvraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een leidraad, zodat alle stappen van wetenschappelijk onderzoek worden doorlopen. Elke leerling presenteert zijn/haar onderzoeksvraag aan de groep. In het atelier beeldende vorming, waarin de leerlingen wekelijks komen, maken ze een creatieve vertaling van hun onderzoeksvraag.
  • Leerkrachten passen divergente lesmethodes toe met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en leerbehoefte van de kinderen. Hierdoor worden de zogenaamde 21-st century skills als samenwerken, kritisch denkvermogen en probleemoplossing ontwikkeld.
  • In alle groepen wordt gebruik gemaakt van Cooperatieve leerstrategieen, ontwikkeld door dr. Spencer Kagan. Hierdoor kunnen leerlingen van en met elkaar leren en vindt er veel interactie plaats.
  • In de ateliers volgen de leerlingen beeldende vorming, muziek, theater/drama, koken en tuinieren.
  • Vanaf de kleutergroepen t/m groep 8 krijgen de leerlingen Engelse les, waardoor het talig vermogen gestimuleerd wordt.
  • Om de sociaal-emotionele ontwikkeling positief te stimuleren maken we gebruik van de Rots & water methode.

 

Marco Polo: 100 werelden om te ontdekken!