Leerlingenraad

Vanaf 1 maart 2014 heeft basisschool Marco Polo een leerlingenraad.

Waarom een Leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid van de leerlingen bij school wordt bevorderd.
 • Leerlingen krijgen verantwoordelijkheid voor schoolse zaken.
 • Leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 • De kwaliteit van de schoolorganisatie wordt bevorderd.
 • Leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Het kritisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen worden gestimuleerd.
 • Het actief burgerschap wordt bevorderd.

 

De verkiezingen:

De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 organiseren zelf de verkiezingen. Kinderen die interesse hebben om plaats te nemen in de Leerlingenraad geven dit aan en motiveren hun keuze aan de klas.

De groepsleerkracht beslist of de groepsvertegenwoordiger middels een kringgesprek of stemming wordt gekozen. Het is mogelijk de leerlingen campagne te laten voeren en door middel van een officieel stembiljet de klas laten stemmen. Het kind dat gekozen wordt vertegenwoordigt de groep. Ieder schooljaar vinden de verkiezingen opnieuw plaats aan het begin van het schooljaar.

 

Wat wordt er van de leden van de Leerlingenraad verwacht?

 • goed kunnen luisteren
 • een eigen mening hebben.
 • elkaars mening respecteren
 • openstaan voor ideeën van anderen
 • betrouwbaar zijn
 • lef hebben om dingen te durven  zeggen en  te presenteren
 • door middel van argumenten een oplossing vinden waar iedereen het mee eens is.
 • overleggen en samenwerken
 • eigen verantwoordelijkheid nemen

 

Samenstelling raad:

In de groepen 4 t/m 8 wordt een leerling gekozen. Dat betekent dat de Leerlingenraad zal bestaan uit 5 leerlingen.  Samen met de directie worden de rollen verdeeld onder de verkozen leerlingen, bijvoorbeeld een voorzitter, notulist en iemand die een stukje/verslagje maakt voor in de nieuwsbrief.

 

De voorzitter stelt de agenda samen, door in de week voorafgaand aan de vergadering contact op te nemen met de leden van de Leerlingenraad. De leden dienen zich verdiept te hebben in de ingeleverde ideeën uit de ideeënbus (zie verder op onder het kopje ideeënbus).

 

De raad wordt begeleid door de directeur.

Vergaderfrequentie:

Eén keer per 6 weken komt de raad bij elkaar. Deze data staan vanaf schooljaar 2014-2015 genoteerd op de jaarkalender. Het verslag komt in beknopte vorm in de nieuwsbrief te staan. De vergadering wordt gehouden op vrijdagochtend van 11.00-12.00 uur.

Ideeënbus:

Op de brievenbus naast de hoofdingang staat  een ideeënbus. Hier kunnen de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 ideeën om de school te verbeteren in stoppen. Hierover gaat de Leerlingenraad zich dan buigen.

 

Waarover kan de Leerlingenraad vergaderen?

 • Voorstellen uit de ideeënbus, klas of zichzelf.
 • Bespreekpunten vanuit de leerkrachten.
 • Gebruik en inrichting van het schoolplein
 • Advies bij organisatie van een schoolreisje.
 • Reggio Emilia thema’s en/of vieringen.
 • Bevindingen over gebruik lesmethodes.
 • ……

 

Vertegenwoordigers:

Voor schooljaar 2020-2021 zijn de volgende leerlingen als vertegenwoordiger voor de leerlingenraad gekozen:

vanuit groep 3/4: Nieke Verdult
vanuit groep 4: Milo Munoz Huijsmans

vanuit groep 5: Anouk Rensen

vanuit groep 6: Sebastiaan Bakx

vanuit groep 6/7: Lina el Aallaoui

vanuit groep 8: Emma Bol